Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Prowly.com

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Prowly.com określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca – oznacza Prowly.com Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Madalińskiego 71/1, 02-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000462787, REGON: 146685631, NIP: 5213649218.
  2. Usługobiorca – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która korzysta z Usług udostępnianych przez Prowly.com na mocy niniejszego Regulaminu. Usługi świadczone w ramach Prowly.com są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców.
  3. Usługi – oznacza usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę. oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1).
  4. Cennik – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen poszczególnych Pakietów Usług.
  5. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Prowly.com.
  6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie, zawierająca min. 8 znaków.
  7. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć i kontynuować pracę w Systemie, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  9. Opłata lub Abonament – łączne miesięczne wynagrodzenie z tytułu posiadania Konta, w wysokości określonej w Cenniku, a w przypadku Usług świadczonych przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, suma opłat miesięcznych z tytułu posiadania Konta za cały okres świadczenia Usług w Okresie Rozliczeniowym;
  10. System – oprogramowanie zainstalowane na serwerach wykorzystywanych przez Usługodawcę, udostępniane Usługobiorcy na komputerze Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.
  11. Pakiety Usług – Usługi zamówione przez Usługobiorcę.
  12. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi dostępu do Konta, za który należna jest Opłata określona w Cenniku, wynoszący miesiąc kalendarzowy lub jego wielokrotność.
  13. Audience + Pitch – moduł Usług oferowany przez Usługodawcę i dostępny w Systemie, składający się z submodułu Audience – służącego do przechowywania i zarządzania bazą kontaktów oraz submodułu Pitch – służącego do realizacji masowych wysyłek do kontaktów znajdujących się w submodule Audience.
  14. Brand Newsroom – moduł Usług oferowany przez Usługodawcę dostępny w Systemie służący do samodzielnego budowania biura prasowego.
  15. Media Discovery – moduł Usług oferowanych przez Usługodawcę, dostępny w Systemie, służący do samodzielnego wyszukiwania danych dot. dziennikarzy i influencerów, których dane znajdują się w tym module bądź są dostępne za pośrednictwem modułu.
  16. CRM – Platforma Usługodawcy, wraz ze wszystkimi Usługami dostępnymi w modułach oraz funkcjonalnościami dostępnymi dla Usługobiorców, działających w obrębie Konta.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne.
 2. W ramach usług bezpłatnych Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać z 7-dniowej darmowej, testowej wersji Systemu, zwanej dalej „okresem bezpłatnym” lub „trial”. W tym okresie Usługobiorca ma możliwość korzystania ze wszystkich modułów Systemu, dostępnych w Planie Basic oraz dostępu do modułu Media Discovery z ograniczoną możliwością wyszukiwania kontaktów.
 3. W ramach Usług płatnych Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji (lub po wygaśnięciu darmowego okresu bezpłatnego), ma możliwość zakupienia jednego lub wielu z oferowanych przez Usługodawcę Pakietów Usług:
  1. Plan Basic – składający się z:
   1. dostępu dla 1 (jednego) użytkownika Systemu,
   2. modułu Audience + Pitch pozwalającego na dokonanie maksymalnie 1 000 (tysiąca) wysyłek informacji prasowych w ciągu miesiąca,
   3. modułu Brand Newsroom na subdomenie Prowly.com, zawierającego branding Prowly umożliwiający integrację do 2 (dwóch) kanałów social media,
   4. usług dodatkowych takich jak: wsparcie pracowników Usługodawcy na czacie
  2. Plan Pro – składający się z:
   1. dostępu dla maksymalnie 3 (trzech) użytkowników Systemu,
   2. modułu Audience + Pitch pozwalającego na dokonanie maksymalnie 5 000 (pięciu tysięcy) wysyłek informacji prasowych w ciągu miesiąca,
   3. modułu Brand Newsroom na domenie lub subdomenie własnej Usługobiorcy posiadający branding Prowly, umożliwiający integrację do 5 (pięciu) kanałów social media, zaawansowaną analityką, formularze subskrypcji oraz integrację z kontem Google Analitycs
   4. usług dodatkowych takich jak: wsparcie na czacie, szkolenie oraz opiekun
  3. Plan Premium – składający się z:
   1. Nielimitowanej liczby użytkowników
   2. modułu Audience + Pitch pozwalającego na dokonanie nielimitowanej liczby wysyłek informacji prasowych w ciągu miesiąca,
   3. modułu Brand Newsroom na domenie lub subdomenie własnej Usługobiorcy, nieposiadającego brandingu Prowly, umożliwiającego integrację nielimitowanej liczby kanałów social media, zaawansowaną analitykę, formularze subskrypcji, integrację z kontem Google Analitycs oraz funkcję VIP.
   4. usług dodatkowych takich jak: wsparcie na czacie, szkolenie, dedykowany opiekun, wsparcie wdrożeniowe, SLA
 4. Oprócz dedykowanych Pakietów Usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik Systemu może nabyć, niezależnie od posiadanego planu, dodatkowe zasoby, w tym dostęp do modułu Media Discovery zgodnie z wybraną opcją.
 5. Ceny Pakietów Usług oraz Ceny Media Discovery zostały określone w Cenniku dostępnym pod adresem www.prowly.com.
 6. Zasady dotyczące płatności zostały opisane w Dziale V niniejszego Regulaminu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych przez Usługobiorcę danych, Usługodawca będzie uprawniony uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem po wcześniejszym zawiadomieniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcy o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia sprawy lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym. W takim wypadku, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Usługobiorcą, jeżeli niewykonanie zobowiązań jest bezpośrednio związane z bezprawną działalnością Usługobiorcy, o czym mowa w niniejszym punkcie.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z Internetem;
  2. Przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym aplikacji:
   1. Chrome w wersji nie starszej niż 3 ostatnie wersje liczone od wersji major (aktualne informacje: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_version_history)
   2. FireFox w wersji nie starszej niż 3 ostatnie wersje liczone od wersji major (aktualne informacje: https://en.wikipedia.org/wiki/Firefox_version_history)
   3. Safari – aktualną stabilną wersję nie starszą niż rok (aktualne informacje: https://en.wikipedia.org/wiki/Safari_version_history )
   4. Microsoft Edge w wersji nie starszej niż 3 numery wersji major wstecz w gałęzi stable, nie starsze niż 1 rok (aktualne informacje https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge
  3. Konto pocztowe e-mail.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wyświetlania treści na Brand Newsroom’u wymagana jest przeglądarka, która spełnia następujące wymagania techniczne:
  1. Wspiera aktualne standardy zabezpieczeń HTTP – Transport Layer Security (TLS), od wersji 1.0, w połączeniu z tzw. mocnym szyfrowaniem (aktualne informacje (https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
  2. Wspiera CSS Flexible Box Layout Module (aktualne informacje: https://caniuse.com/#search=flex)
 3. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 4. Usługodawca oświadcza, że będzie się starał w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o czasowej niedostępności Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez Usługobiorcę stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość i kompletność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Systemu lub korzystanie z Usług.
 8. Usługobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Systemu treści, w szczególności dane osobowe, w tym potwierdza, że pozyskał je w sposób legalny i posiada wszystkie wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych od dysponentów tych danych na cele realizacji przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu oraz Usług;
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych przez Usługobiorcę danych, Usługodawca będzie uprawniony uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy do czasu wyjaśnienia lub rozwiązać umowę o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem.
 10. W każdym przypadku wymienionym w zdaniu poprzednim, Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze trial możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Rozpoczęcie korzystania z opisanych tu Usług jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po spełnieniu warunków, o których mowa w poprzednich zdaniach niniejszego punktu, Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wykupienia któregokolwiek z odpłatnych Pakietów Usług.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Ponadto, dostęp do Usług płatnych, o których mowa w niniejszym ust. 2 możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za wybrany Pakiet Usług, zgodnie z Cennikiem, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Usługobiorcą wprowadza inne zapisy.
 3. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest także zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych z Usługodawcą, o której mowa w Dziale VII, dostępnej w Aplikacji. Łączne spełnienie warunków opisanych w punktach 2-3 działu IV niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Systemu, stosownie do wybranego Pakietu Usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi uzasadnione ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez Usługobiorcę stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość i kompletność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w Dziale V ust. 6 niniejszego Regulaminu, Umowa o świadczenie usług wygasa z chwilą zakończenia Okresu, na jaki Usługa została wykupiona przez Usługobiorcę, chyba, że strony zawarły odrębną umowę, w której zastrzegły możliwość jej przedłużenia.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, następuje również z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  1. W przypadku dokonywania Opłat z wykorzystaniem karty płatniczej lub karty kredytowej, lub płatności za pomocą konta PayPal, z upływem Okresu Rozliczeniowego, za który Usługobiorca uiścił Opłatę, o ile w pierwszym dniu nowego okresu rozliczeniowego Usługobiorca nie uiści Opłaty na kolejny Okres Rozliczeniowy lub Usługobiorca poinformuje wcześniej Usługodawcę o chęci rezygnacji z subskrypcji;
  2. W razie dokonywania Opłat z pośrednictwem tradycyjnego przelewu, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 8. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 7.1. i 7.2., liczony jest od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zostało dokonane wypowiedzenie.
 9. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej następuje drogą pisemną pod rygorem nieważności na adresy Stron umowy.
 10. Pod rygorem nieważności, wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 7.2 powyżej następuje drogą pisemną na adresy Stron umowy lub drogą mailową, wysłane na adres support@prowly.com

DZIAŁ V. Płatności

 1. Usługobiorca, który zdecydował się na zakup któregokolwiek z Pakietów Usług o charakterze płatnym, ma możliwość opłacenia go w następujący sposób:
  1. przy pomocy systemu płatności on-line z wykorzystaniem karty kredytowej, karty debetowej lub konta Paypal (wymienione płatności procesowane są przez Braintree).
  2. w szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania Opłaty tradycyjnym przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT na podany w niej rachunek bankowy, przesłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres email. Forma płatności wymieniona w pkt. 1.2 dostępna jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Usługodawcą.
 2. Opłaty wnoszone są z góry za kolejne Okresy rozliczeniowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Usługobiorcą wprowadza inny tryb opłat.
 3. Okres rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym datę, która odpowiada dacie rozpoczęcia korzystania z platformy przez Usługobiorcę w kolejnym miesiącu świadczenia Usług (bądź jego wielokrotności – w zależności od okresu obowiązywania umowy o świadczenie Usług), a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 4. Wybierając płatność online, o której mowa w pkt. 1.1. powyżej jako sposób uregulowania Opłaty, Usługobiorca jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej, karty debetowej, lub automatyczne obciążenie konta PayPal za całość należnych opłat w danym Okresie Rozliczeniowym. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 5. W przypadku wyboru płatność online, o której mowa w pkt. 1.1 powyżej jako sposobu wniesienia Opłaty, wynagrodzenie za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy będzie pobierane automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta.
 6. W przypadku wyboru karty kredytowej, debetowej lub płatności z wykorzystaniem PayPal jako sposobu wniesienia Opłaty, rezygnacja może odbyć się w dowolnym momencie poprzez poinformowanie Usługodawcy o chęci rezygnacji na adres support@prowly.com lub samodzielne odpięcie karty kredytowej lub debetowej z systemu płatności, chyba, że Usługobiorcę obowiązuje dedykowana umowa, która stanowi inaczej. W wypadku tak opisanego sposobu rezygnacji, po upływie Okresu Rozliczeniowego Strony uznają, że umowa o świadczenie usług nie zostaje przedłużona na kolejny Okres Rozliczeniowy.
 7. Po zaksięgowaniu płatności, Usługobiorca otrzyma fakturę VAT poczta elektroniczną na wskazany w Systemie adres. Na życzenie Usługobiorcy, faktura VAT może zostać mu przesłana również pocztą tradycyjną na wskazany adres. Faktury, po ich wystawieniu są również dostępne w Systemie, w zakładce billing. Więcej informacji o Polityce Płatności: Biling Policy.
 8. W przypadku nieopłacenia faktury/ niewniesienia Opłaty za wybrany Pakiet Usług, po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług objętych tym Pakietem lub zablokowania dostępu do Systemu.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca bądź inna osoba odwiedzająca stronę www.prowly.com może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@prowly.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy bądź innej osoby odwiedzającej stronę www.prowly.com i zgłaszającej reklamację.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych wskazanych w ust. 3 i ust. 12 poniżej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych, o których mowa w ust. 3 poniżej, które są podawane przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Systemie, jest Usługodawca.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podawanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Systemie, tj. następujących kategorii danych:
  1. imiona i nazwiska przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
  2. imiona i nazwiska osób kontaktowych z ramienia Usługobiorcy;
  3. adresy e-mail i numery telefonów komórkowych osób wskazanych w pkt. 3.1. i 3.2. powyżej, a także ich numery IP i dane cookies;
 4. Dane wskazane w ust. 3 powyżej będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w następujących celach:
  1. związanych z wykonaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, tj. w związku z realizacją Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk),
  2. związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Informacje marketingowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy będą przesyłane do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby ww. marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie będzie związane z marketingiem bezpośrednim Usługodawcy, a także
  3. pod warunkiem wyrażenia zgody – na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na newsletter Usługodawca będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na cele wskazane w pkt. 4.1. powyżej jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem.
 7. Wycofanie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w jakiejkolwiek formie, w tym także drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy tj. na adres e-mail support@prowly.com lub inspektor@prowly.com.
 8. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz ma możliwość ich sprostowania oraz usuwania.
 9. Podczas rejestracji Usługobiorcy w Systemie, Usługodawca udostępni Użytkownikowi wszelkie niezbędne informacje w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, a także informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania. Charakterystykę przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, sposób ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki z tego wynikające zawiera Polityka prywatności znajdująca się pod adresem: www.prowly.com.
 10. Usługodawca może publikować bannery i linki do innych stron, i portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Usługobiorca przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 11. W stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu, innych niż dane osobowe należące do użytkowników Konta, administratorem danych jest Usługobiorca.
 12. Usługobiorca, w celu wyszukania kontaktów dziennikarzy i influencerów, może skorzystać z wbudowanego modułu Media Discovery. Dane osobowe, pozyskane z wykorzystaniem wspomnianego modułu, są danymi ogólnodostępnymi. Usługodawca dostarcza jedynie narzędzie wspomagające wyszukanie konkretnych osób.
 13. Administratorem danych pozyskanych w sposób opisany w ust. 12 jest Usługobiorca. Po dodaniu kontaktu do Audience Pitch staje się on Administratorem tych danych osobowych i jest zobowiązany do przestrzegania w zakresie przetwarzania danych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Usługobiorca, na potrzeby realizacji Usług powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wprowadzanych do Systemu przez Usługobiorcę. Powierzone Usługodawcy dane osobowe obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie następujące kategorie danych, których treść jest uzależniona od kategorii osób dla których dedykowane są treści przez Usługobiorcę:
  1. imiona i nazwiska dziennikarzy,
  2. numery telefonów dziennikarzy,
  3. adresy e-mail dziennikarzy.
 15. Celem przetwarzania powierzonych Usługodawcy danych osobowych, o których mowa w ust. 14 powyżej jest realizacja Usług, tj. przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem Serwisu w zakresie wynikającym z zawartej z Usługobiorcą umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 16. Polityka prywatności dla dziennikarzy i influencerów zawierająca charakterystykę, sposób i okoliczności przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki z tym związane znajduje się pod adresem: Polityka prywatności dla Media Discovery.
 17. Przetwarzanie powierzonych Usługodawcy danych osobowych odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą w formie pisemnej. Usługodawca udostępni Usługobiorcy, w Systemie umowę powierzenia danych osobowych, po dodaniu pierwszego kontaktu do modułu Audience Pitch. Zawarcie umowy następować będzie poprzez podpisanie przez obie strony umowy powierzenia danych osobowych (w formie papierowej lub elektronicznej).
 18. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych, których jest administratorem, a także powierzonych mu danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 19. Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inna osoba świadcząca usługi na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 20. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszym Dziale, zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Systemu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 21. Po rozwiązaniu umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną wszystkie dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy ulegają zniszczeniu. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Usługodawcy.
 22. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, etc.).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do opublikowania „nazwy” i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej, jeżeli Usługobiorca nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 czerwca 2019 roku.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod tym http://prowly.com/terms/regulamin.pdf, która umożliwia Usługobiorcy pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Usługobiorca jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu rozliczeniowego.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.