Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Prowly.com

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dostępnych w ranach Prowly.com określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca – oznacza Prowly.com Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Huculskiej 6, 00-730 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000462787, REGON: 146685631, NIP: 5213649218.
  2. Usługobiorca – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą, która korzysta z Usług udostępnianych przez Prowly.com na mocy niniejszego Regulaminu. Usługi świadczone w ramach Prowly.com są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców.
  3. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę.
  4. Cennik – wykaz cen poszczególnych Pakietów Usług.
  5. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Prowly.com.
  6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie.
  7. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć pracę w Systemie.
  8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  9. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Usługobiorcę za wykupioną Usługę, zgodnie z Cennikiem.
  10. System – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Usługobiorcy na komputerze Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.
  11. Pakiety Usług – Usługi zamówione przez Usługobiorcę.
  12. Okres rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta wybranego przez siebie Pakietu Usług do ostatniego dnia przewidzianego w tym Pakiecie.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne.
 2. W ramach usług bezpłatnych Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać
  z 10-dniowej darmowej, testowej wersji Systemu. W tym okresie Usługobiorca ma możliwość korzystania ze wszystkich modułów Systemu (możliwość wprowadzania kontaktów do mediów (Audience), tworzenia stron z treściami (Story Creator) oraz dokonywania ich wysyłek do swoich kontaktów (Pitch), jak również do utworzenia 1 newsroomu (Brand Journal) na domenie Prowly.com.
 3. W ramach usług płatnych Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji (lub po wygaśnięciu darmowego okresu próbnego), ma możliwość zakupienia jednego lub kilku z poniższych modułów w wybranych pakietach abonamentowych:
  1. Story Creator – One Plan – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do wszystkich funkcjonalności modułu Story Creator (nielimitowana możliwość tworzenia dedykowanych landing page’ow, czyli stron z materiałami prasowymi). Zakup powyższego pakietu jest obowiązkowy, by móc zakupić dostęp do pozostałych modułów Systemu w wybranych przez siebie pakietach.
  2. Audience Pitch – Basic – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do wszystkich funkcjonalności modułu Audience Pitch (możliwość importu kontaktów do mediów, zarządzania nimi, dokonywania wysyłek informacji prasowych do maksymalnie 1000 kontaktów w ciągu miesiąca).
  3. Audience Pitch – Pro – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do wszystkich funkcjonalności modułu Audience Pitch (możliwość importu kontaktów do mediów, zarządzania nimi, dokonywania wysyłek informacji prasowych do maksymalnie 5000 kontaktów w ciągu miesiąca).
  4. Audience Pitch – Premium – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do wszystkich funkcjonalności modułu Audience Pitch (możliwość importu kontaktów do mediów, zarządzania nimi, dokonywania wysyłek informacji prasowych do maksymalnie 10000 kontaktów w ciągu miesiąca).
  5. Brand Journal – Basic – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do następujących funkcjonalności modułu Brand Journal (możliwość stworzenia Brand Journala na subdomenie Prowly.com i integracja maksymalnie 2 kanałów social media).
  6. Brand Journal – Pro – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do następujących funkcjonalności modułu Brand Journal (możliwość stworzenia Brand Journala na subdomenie własnej, integracja maksymalnie 5 kanałów social media, formularz newslettera, możliwość integracji z serwisami zewnętrznymi).
  7. Brand Journal – Premium – usługa ta obejmuje miesiąc użytkowania platformy liczony od daty zaksięgowania płatności i daje dostęp do następujących funkcjonalności modułu Brand Journal (możliwość stworzenia Brand Journala na subdomenie własnej, integracja maksymalnie 10 kanałów social media, formularz newslettera, strefa VIP, możliwość integracji z serwisami zewnętrznymi).
 4. Ceny Usług płatnych zostały określone w Cenniku dostępnym pod adresem       www.prowly.com. Zasady dotyczące płatności zostały z kolei opisane w Dziale V niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Usługobiorców. Jeżeli wprowadzanie zmian bądź dokonywanie aktualizacji wiązać się będzie z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał o takich pracach Usługobiorców na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji chrome 28.0+, FireFox 22.0+, Safari 6+, Internet Explorer 9+, ) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  3. Konto pocztowe e-mail.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń  występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 3. Usługodawca oświadcza, że będzie się starał w miarę możliwości informować Usługobiorców o czasowej niedostępności Usług z wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez Usługobiorcę stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość i kompletność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Systemu lub korzystanie z Usług.
 7. Usługobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Systemu treści, w szczególności dane osobowe, w tym potwierdza, że pozyskał je w sposób legalny i posiada stosowne zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną do dysponentów tych danych.
 8. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę  o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Ponadto, dostęp do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za wybrany Pakiet Usług, zgodnie z Cennikiem. Jeżeli Usługobiorca uzależnia rozpoczęcie pracy w Systemie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych z Usługodawcą, o której mowa w Dziale VII, to również ten warunek musi zostać spełniony, by możliwe było rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Systemu, stosownie do wybranego Pakietu Usług.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze bezpłatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Rozpoczęcie korzystania z opisanych tu usług jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po spełnieniu warunków, o których mowa w poprzednich zdaniach niniejszego punktu, Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wykupienia któregokolwiek z odpłatnych Pakietów Usług.
 3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzoweg0. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Opłaty wniesionej przez Usługobiorcę z tytułu wykupienia wybranego Pakietu Usług.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

DZIAŁ V. Płatności

 1. Usługobiorca, który zdecydował się na zakup któregokolwiek z Pakietów Usług o charakterze płatnym, ma możliwość opłacenia go w następujący sposób:
  • przy pomocy systemu płatności on-line (płatności kartami procesowane są przez Braintree)
  • tradycyjnym przelewem na podstawie faktury pro forma na podany w niej rachunek bankowy
 2. Po zaksięgowaniu płatności, Usługobiorca będzie miał możliwość pobrania ze swego Konta faktury VAT. Na życzenie Usługobiorcy, faktura VAT może zostać mu przesłana również pocztą tradycyjną na adres podany podczas rejestracji. Usługodawca wystawi ją wówczas w ciągu 7 dni od dnia złożenia życzenia i wyśle na adres podany podczas rejestracji.
 3. W przypadku nie opłacenia faktury pro forma za wybrany Pakiet Usług Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług objętych tym Pakietem i zablokowania dostępu do nich.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca bądź inna osoba odwiedzająca stronę www.prowly.com winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc[at]prowly.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy bądź innej osoby odwiedzającej stronę www.prowly.com.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do informacji podawanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji (dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób kontaktowych) jest Usługodawca. Dane te Usługodawca przetwarzać będzie wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk), marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, a także – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów
 2. W stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu, administratorem danych jest Usługobiorca. W omawianym tu celu i zakresie Usługobiorca, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych powierza przetwarzanie danych Usługodawcy.
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszym Dziale, zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Systemu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, że na życzenie Usługobiorcy, istnieje możliwość zawarcia odrębnej, pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą mailowo na adres: biuro[at]prowly.com.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, etc.).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa . Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do opublikowania „nazwy” i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej, jeżeli Usługobiorca nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod tym http://prowly.com/terms/regulamin.pdf, która umożliwia Usługobiorcy pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Usługobiorców na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Prowly używa ciasteczek, by zapewnić najlepszą jakość korzystania z tej witryny.

Prowly używa ciasteczek, by zapewnić najlepszą jakość korzystania z tej witryny.

Close