Klauzula informacyjna (RODO)

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prowly.com Sp. Z o.o. Z siedzibą w Warszawie (02-549), przy ul. Madalińskiego 71/1, NIP: 521-364-92-18, dalej zwanych jako „My” lub „Prowly.com”.

Więcej o nas możesz przeczytać na prowly.com

Jak możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych Prowly.com Sp. Z o.o.

Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu:

  1. drogą elektroniczną napisz do nas na adres e-mail: inspektor@prowly.com
  2. drogą tradycyjną napisz do nas na adres siedziby Prowly.com Sp. Z o. O., tj.: ul. Madalińskiego 71/1, Warszawa dopisując: „Do Inspektora”.

Na jakie cele przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Prowly.com na potrzeby świadczenia usług w związku z zawartą umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi podstawę przewarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Jeżeli dobrowolnie wyraziłeś zgodę również na otrzymywanie od Prowly.com informacji marketingowych i informacji handlowych, przetwarzamy Twoje dane również w tym celu.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w związku zawartą umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zawartej z Prowly.com umowy.

Jeśli wyraziłeś dodatkowo zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na inne cele marketingowe, w tym przesyłanie informacji handlowych (przetwarzamy Twoje dane osobowe również zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a).

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą przetwarzanych przez Prowly.com Twoich danych osobowych są dwie kategorie odbiorców, tj. Ty oraz podmioty przetwarzające Twoje dane w imieniu Prowly.com, na potrzeby realizacji przez Prowly.com celów przetwarzania opisanych w punkcie 3.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich?

Tak. Twoje dane osobowe, które nam powierzasz, przekazujemy do podmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podmioty te są podmiotami przetwarzającymi Twoje dane w naszym imieniu. Firmy, z którymi współpracujemy posiadają certyfikaty programu Tarcza Prywatności (Privacy Shields). Tarcza Prywatności, to program mający zapewnić wysokości poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Funkcjonuje on na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z 12.07.2016, przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia współpracy, tj. Po zakończeniu obowiązywania umowy i ustaleniu przez Prowly.com nieistnienia jakichkolwiek roszczeń majątkowych klienta względem Prowly.com (do czasu wyegzekwowania należności na rzecz Prowly.com w ramach windykacji oraz postępowań sądowych zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu).

W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego celu Prowly.com, oraz na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody - do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że Prowly.com przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Prowly.com, a także możesz przenosić swoje dane osobowe.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) RODO, czyli jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych oraz informacji handlowych, masz prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych przez Prowly.com jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do Prowly.com. Po zakończeniu przetwarzania danych w pierwotnym przeznaczeniu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których informujemy Cię powyżej, napisz do nas na adres e-mail: daneosobowe@prowly.com. Możesz też skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres: ul. Madalińskiego 71/1, Warszawa (02-549).

Prawo do wniesienia skargi

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem przez Prowly.com Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Obecnie wszelkie skargi można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przy czym, informujemy, iż w niedługim czasie właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadkach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w tym wobec profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Prowly.com – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Prowly.com, w zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli chcesz skorzystać z praw do sprzeciwu, o których informujemy Cię powyżej, napisz do Nas na adres e-mail: daneosobowe@prowly.com. Możesz też skontaktować się z Nami pocztą tradycyjną na adres: ul. Madalińskiego 71/1, Warszawa (02-549).

Warunki związane z podaniem przez Ciebie danych osobowych

Informujemy Cię, że w związku z zawartą umową z Prowly.com, wymogiem umownym jest podanie przez Ciebie następujących danych osobowych i stanowi warunek świadczenia przez nas usług:

  1. adres e-mail, hasło, imię
  2. informacji o firmie i jej adresie

Podane przez Ciebie dane na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów Prowly.com ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wykonania umowy.